Γενικοί όροι συμμετοχής

Γενικοί όροι συμμετοχής

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE
2015/2302
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής,
οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού,
καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες συστάσεις που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε
σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε
οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού μας γραφείου, προϋποθέτει την προσεκτική
μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την
ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής,
σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που
προβλέπονται στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής
αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις ειδικές
πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής,
μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο
ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και τον
σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών ισχύουν για την περίοδο που
αναγράφεται στα σχετικά έντυπα ή στον ιστότοπο της Friends Travel
(www.friendstravel.gr) (όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και
πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο
συνδυασμό με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

ΓΕΝΙΚΑ
Ο υπογραφών συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του τουριστικού μας
γραφείου για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν
εκπληρώσουν προσηκόντως τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση. Με το
παρόν επίσης δηλώνει πως έλαβε πλήρη γνώση του προγράμματος και με σαφή και
ευδιάκριτο τρόπο των πληροφοριών που απαιτούνται στο αρθ. 4 ΠΔ 7/2018 ήτοι:
τους ταξιδιωτικούς προορισμούς, τα δρομολόγια και τα χρονικά διαστήματα
παραμονής με ημερομηνίες καθώς και τον ακριβή αριθμό διανυκτερεύσεων, τα μέσα
μεταφοράς και την κατηγορία τους, τις ημερομηνίες και ώρες αναχώρησης και
επιστροφής, τη διάρκεια και τις ενδιάμεσες στάσεις, τα κύρια χαρακτηριστικά του
καταλύματος σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας προορισμού, τα παρεχόμενα
γεύματα, τις επισκέψεις, την εκδρομή ή εκδρομές και τις υπηρεσίες που
περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα συνολική τιμή του πακέτου, το μέγεθος του
γκρουπ (κατά προσέγγιση), εάν το ταξίδι συνίσταται για άτομα με μειωμένη
κινητικότητα με ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα του ταξιδιού,
τη συνολική τιμή του πακέτου και όλες τις πρόσθετες χρεώσεις και επιβαρύνσεις, τον
ελάχιστο αριθμό των ατόμων που απαιτείται για την πραγματοποίηση του πακέτου
καθώς και την προθεσμία για ακύρωση της εάν ο αριθμός αυτός δεν επιτευχθεί,
γενικές πληροφορίες για τις απαιτήσεις για τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις. Οι
πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν,
λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε
άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα
τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση των οποίων εσείς φέρετε αποκλειστική
ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, όσον αφορά στο
ταξίδι σας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφόσον έχουν
συμφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία μας ή με αλληλογραφία, fax,
τηλέφωνο και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση
(προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της
προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, μέσω
πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με
τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται
στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις
ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το
δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της
αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του
συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στο
τουριστικό μας γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει
ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο
συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την
υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες
του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε
τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του
ζητηθεί.
Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν, καθώς και τα σχετικά κόστη,
αναφέρονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού που θα πρέπει να
υπογράψετε.
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης αυτής ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, ο
ταξιδιώτης πρέπει να ενημερώσει εγγράφως, εντός επτά ημερών από την επιστροφή
του, το τουριστικό γραφείο ή τον αντιπρόσωπό του.
Επίσης, εάν ο ταξιδιώτης για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο
πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί
εγγράφως προς το τουριστικό μας γραφείο, το οποίο δε φέρει καμία ευθύνη ή
υποχρέωση για την υποδοχή του αιτήματος.

ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.
Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας. Οι
τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με
βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή άλλων
πηγών ενέργειας, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών,
την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο
παράγοντα κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Το τουριστικο μας
γραφείο αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα
αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν.
Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη
των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί στον
ταξιδιώτη υπολογισμένη αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.
Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 8% της
αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει

τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να του επιστραφεί το
ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση
οργανωμένου ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί
άλλο πακέτο ισοδύναμο ή ανώτερης ποιότητας. Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να
γνωστοποιήσει στο ταξιδιωτικό μας γραφείο, εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα
σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 3 ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής.
Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω
προθεσμίας, το τουριστικό μας γραφείο είναι υποχρεωμένο να ακυρώσει τη
συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς
καμία άλλη υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που
αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια.
Τονίζεται ότι, στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται τυχόν κόστη έκδοσης
ταξιδιωτικών εγγράφων καθώς και τυχόν κόστη ιατρικών εξετάσεων σε συμμόρφωση
εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ομαλή εκτέλεση του ταξιδιού ή ακόμη και
την είσοδο ή παραμονή στον τόπο προορισμού. Τα κόστη αυτά καταβάλλονται από
τον πελάτη απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, χωρίς να έχει οποιαδήποτε
ανάμιξη και ευθύνη η Friends Travel.
To τουριστικό μας γραφείο έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για
περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με
ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών.
Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής,
χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-
12 ετών, συνήθως, και μόνον όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο
δωμάτιο/καμπίνα).
Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι. Στην
Ελλάδα ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο/σουίτα και ανά διανυκτέρευση είναι:
Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του σχετικού νόμου
καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο.
Όσον αφορά στα αεροπορικά ταξίδια, οι αεροπορικές εταιρίες επιφυλάσσονται πάντα
του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των
αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Το τουριστικό μας γραφείο δεν φέρει
καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου
αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που
αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις
απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας και του ταξιδιώτη. Οι όροι και οι κανόνες
των αεροπορικών πτήσεων, οι οποίοι ρυθμίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των
αεροπορικών εταιριών (είτε εκτελούν τακτικά δρομολόγια είτε πτήσεις charter ),
ορίζονται από τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυουσών διεθνών συμβάσεων. Το
τουριστικό μας γραφείο, στα πλαίσια του ενδιαφέροντος του για τήρηση του
προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον ταξιδιώτη μεταφορά με
αεροπορική εταιρία άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν
παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως
και χωρίς καθυστερήσεις ανώτερες των 8 ωρών τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής
ο ταξιδιώτης δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη
αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής
μεταφοράς. Για την μεταφορά αποσκευών εφαρμόζεται ότι ισχύει από την εκάστοτε

πολιτική των αεροπορικών εταιριών ( τακτικής γραμμής, low cost, ναυλωμένες
πτήσεις). Το τουριστικό μας γραφείο δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να
παρέμβει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από
αεροπορικές εταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως ε κ
τούτου δε φέρει έναντι του ταξιδιώτη καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή
καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις του
ταξιδιώτη στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το τουριστικό μας γραφείο έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως,
έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για
λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους,
καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές
δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων, είτε σε περίπτωση αποκλεισμού
(“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων
αιτίων ανωτέρας βίας.
Τονίζεται ότι, το τουριστικό μας γραφείο δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει
περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν
στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή
εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες,
επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος,
λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω
ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες
λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών,
σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις,
το τουριστικό μας γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας
που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να
συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να
στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων
δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας
βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες.
Το τουριστικό μας γραφείο καταβάλλει κάθε καλόπιστη και δυνατή προσπάθεια για τη
συνεπέστερη και ακριβή τήρηση του προγράμματος της εκδρομής. Σε πολλές
περιπτώσεις, όμως, εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων και απρόβλεπτων
καταστάσεων, καθίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή και διαφοροποίηση του
προγράμματος. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων
από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε
λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Αλλαγή ή
τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της
εκδρομής είτε κατά τη διάρκεια της. Πριν την αναχώρηση, το τουριστικό μας γραφείο
έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού σε σχέση με το
αναγραφόμενο στον έντυπο κατάλογο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ταξιδιώτης έχει τις
εξής επιλογές : α) Να δεχθεί την αλλαγή, β) να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να

του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλλει, εφόσον η μεταβολή είναι
ουσιώδης και καθιστά την εκδρομή, όπως τελικά διαμορφώνεται, μη ενδιαφέρουσα γι’
αυτόν (π. χ. ακύρωση ενός από τους περισσότερους προορισμούς). Το δικαίωμα αυτό
δεν παρέχεται αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην
ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε
άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.) γ)
να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του τουριστικού μας γραφείου με την ίδια τιμή
πώλησης ή σε φθηνότερη εκδρομή με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς τιμής ή
σε ακριβότερη εκδρομή καταβάλλοντος επιπλέον την διαφορά τιμής.
Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και
επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στον Οργανισμό μας), και στον
παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που
επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από
το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό
παράπονο μέσα σε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή
άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση
7ημέρου, το τουριστικό μας γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε
απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς
εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη
περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και
διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζημίωση που θεμελιώνεται από την
μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού,
περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού.
Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο
ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι) συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων
παιδιών κάτω των 12 ετών). Για τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθμός
συμμετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτομα ή στον αριθμό που
καθορίζεται από το πρόγραμμα της εκδρομής. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν
συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο
ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό
και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη
υποχρέωση.
Το τουριστικό μας γραφείο προσφέρει μόνο τις παροχές που αναφέρονται στις
περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές
παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η
υλοποίησή τους. Δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι
οποίες πραγματοποιούνται κυρίως από τοπικούς φορείς.
Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το τουριστικό μας γραφείο θα εκδώσει τα
προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται
από τα γραφεία μας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι
απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των
ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή
ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις

διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές,
γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα
την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης
υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του
ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε
ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Το
τουριστικό μας γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει,
χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη.
Οι ταξιδιώτες έχουν επίσης, την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση και τη
φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται (διαβατήριο,
βίζες, πιστοποιητικά κ.λ.π.), προκειμένου να συμμετάσχουν σε μία εκδρομή, ανάλογα
με το ν προορισμό τους.
Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες
πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να
επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να
βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η
πτήση σας.
Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και
αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση
και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία
ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον
ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου
ατυχήματός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο
οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει
(ενημερώνοντας εγγράφως προς τούτο τον Οργανισμό μας) την κράτησή του σε
άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι,
το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ για τις
θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν από
την αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών)
ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι του τουριστικού μας γραφείου να
καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα
ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν
αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή
εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες,
ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις
πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’
όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν
επιτρέπεται η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση
της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση
είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Το τουριστικό μας γραφείο δεν φέρει καμία
ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική
ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ή
από τους προμηθευτές υπηρεσιών όρους ακύρωσης. Στην περίπτωση των
αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ’ επιστροφής ή πολλαπλών
διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Ο

χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να
ενημερωθεί για την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.
Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για
οποιοδήποτε περαιτέρω προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας
προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η Friends Travel δεν φέρει καμία
απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των
συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους
αποζημίωση ή αντικατάσταση μη παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των
ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των
οργανωμένων ή πωλούμενων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα
νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και
καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια των
περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα
άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές
ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00΄-
16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00΄-12.00΄ της ημέρας
αναχώρησης (ανάλογα με την πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που
επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει
να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν,
λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί να αλλάξει
ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, δεν υποχρεούται άλλης
αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα
της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει
εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να
διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί.
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, το τουριστικό μας γραφείο θα
προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας
κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου χαμηλότερης
κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς να
φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.
Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις δίνονται με σειρά
εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδρομές του
εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο πούλμαν απαγορεύεται. Η
χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9)
συνολικά ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας δεν θα
υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την αναχώρηση έως και
την επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν
για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή

δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν
αποζημίωσης.
Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα
προσωπικά σας είδη (π.χ. κινητά τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο,
πλοίο, αεροπλάνο κτλ.). Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην
αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για
τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το τουριστικό μας γραφείο έχει συνάψει για κάθε εκδρομή που διοργανώνει
ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία.
Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας
αναγράφονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή,
καλύπτοντας όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον
τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης της ταξιδιωτικής υπηρεσίας.
Είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει
ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές/νοσοκομειακές δαπάνες από
ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς
και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και
άλλες καλύψεις, για άτομα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας.
Αντιθέτως, για τα άτομα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο καλύψεων
ταξιδιωτικής ασφάλισης, που περιορίζεται στις περιπτώσεις: Έξοδα επαναπατρισμού
μόνον από ατύχημα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, προσωπική αστική ευθύνη
ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4
ωρών, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα,
επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας
συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού
συγγένεια. Επίσης, για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειάς κατά τη διάρκεια
ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε
επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας
Ασφάλισης Ασθένειας”, η οποία ωστόσο είναι προαιρετική. Συνίσταται λοιπόν
ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα
ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου
ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα
της ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του τουριστικού μας γραφείου. Σε
περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε
μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση αυτή,
περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Η εταιρεία μας δεν φέρει
καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών.
Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο
συνήθως βάρος τα 20 κιλά. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω

μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά
και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται
επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία
χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι
υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν
γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών για το
οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου
η εταιρεία μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς
ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ
Το τουριστικό μας γραφείο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει, πριν την αναχώρηση, μία
εκδρομή, κυρίως εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία και για λόγους
ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή θα επιστραφεί στον ταξιδιώτη το ποσό των
χρημάτων που έχει καταβληθεί, χωρίς αυτός να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση
αποζημίωσης. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι οποίοι
επιβάλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα
κ.ο.κ) η ευθύνη του τουριστικού μας γραφείου περιορίζεται στον επαναπατρισμό του
ταξιδιώτη με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς άλλη ευθύνη επιστροφής χρημάτων ή
αποζημίωσης, επίσης μια εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί, εξαιτίας μη
συμπλήρωσης του απαραίτητου ελάχιστου αριθμού συμμετοχών. Στην περίπτωση
αυτή το τουριστικό μας γραφείο, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποζημίωση, πλην
της επιστροφής των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα
ενημερώσει τον ταξιδιώτη τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την προγραμματισμένη
ημερομηνία αναχώρησης.
Αντίστοιχα κάθε ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε μία
εκδρομή. Η ακύρωση γίνεται μόνο έγγραφη ειδοποίηση και ισχύει από την
ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της. Εάν η ακύρωση γίνει μέχρι 21 ημέρες
πριν την αναχώρηση, επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης με 60 ευρώ / άτομο για οργανωτικά
και επικοινωνιακά έξοδα. Εάν η ακύρωση γίνει μέχρι 14 ημέρες πριν την εκδρομή,
παρακρατείται κατ’ άτομο το 40% της αξίας της εκδρομής, ως ποινική ρήτρα για την
αναπόδεικτη ζημία του γραφείου μας κι γίνει μέχρι 7 ημέρες προ της αναχωρήσεως
της εκδρομής, παρακρατεί το 60% της αξίας της εκδρομής και εάν γίνει την
τελευταία εβδομάδα, το τουριστικό γραφείο δικαιούται να παρακρατήσει το σύνολο
της αξίας της εκδρομής, επίσης ως ποινική ρήτρα για την αναπόδεικτη ζημία του. Οι
παρακρατήσεις αυτές διενεργούνται οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος της ακύρωσης
της εκδρομής (λόγοι υγείας, έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, ακόμα και
ανωτέρα βία) , το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να εκχωρείται σε άλλο πρόσωπο,
αρκεί αυτό το πρόσωπο να πληροί τους απαραίτητους όρους που απαιτούνται για το
ταξίδι συναίνεση στους όρους συμμετοχής, πιθανή επιβάρυνση εξόδων εκχώρησης,
αποδοχή της εκχώρησης από λοιπούς φορείς (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχείο
κ.λ.π.).

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών
δεδομένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης συναινεί στην
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και
συνήθειες που έχει. Το τουριστικό μας γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Πάτρας.